Oversigt over vandprøver og takstblad

 

 

 

Granslev Vandværk

 

v/ Bjarne Nielsen

 

Godkendelse af takstblad for Granslev Vandværk for perioden 01.01.2018 til

 

31.12.2018.

 

Favrskov Kommune, Natur og Miljø har den 15. november 2017 modtaget et forslag til

 

takstblad for 2018 til godkendelse. I har desuden meddelt at I påtænker at udskifte

 

vandledning i 2018 til en anslået pris på 250.000 kr.

 

Favrskov Kommunes godkendelse tager udgangspunkt i :

 

1. Vandforsyningsplanen og vandforsyningsregulativet, hvor der er fastlagt principper

 

for opdeling af taksterne i:

 

Anlægsbidrag (til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger)

 

Driftsbidrag

 

2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vejledning nr. 9214 af 07/03/2017 om

 

fastsættelse af takster for vand.

 

3. Endvidere skal kommunen tage stilling til, hvorvidt en godkendelse af takstbladet

 

kan indeholdes i de forvaltningsretslige grundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen.

 

Dvs. at forskelsbehandling af borgere skal have et sagligt

 

grundlag.

 

4. Takstbladet er først gældende, når kommunen har godkendt anlægs- og driftsbidrag,

 

som det er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning § 53

 

stk. 1.

 

Afgørelse

 

Anlægs- og driftsbidrag

 

Favrskov Kommune godkender hermed anlægs- og driftsbidragene for 2018 for Granslev

 

Vandværk i henhold til Bekendtgørelse af lov om vandforsyning § 53 stk. 1.

 

De godkendte anlægs- og driftsbidrag er vedhæftet som bilag.

 

Klagevejledning

 

Afgørelsen kan i henhold til samme lov, § 76 stk. 4 ikke påklages til en højere administrativ

 

myndighed. Dog kan afgørelsen indbringes for domstolene.

 

Venlig hilsen

 

Jacob Skødt Jensen

 

Naturgeograf

 

81514960

 

Takstblad for

 

Granslev Vandværk.

 

Takstblad gældene for 2018.

 

Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms

 

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 600,00 750,00

 

Vandafgift pr. m3. kr. 5,00 6,25

 

Drikkevandbidrag statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (staten) kr. 6,37 7,97

 

Målerafgift årlig pr. vandmåler kr. 100,00 125,00

 

Opkrævning for beskadiget vandmåler, v/ frost eller andet. kr.900,00 + moms

 

der tillægges omkostninger for montering af ny måler

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Excl. moms Incl. moms

 

Hovedanlægsbidrag:pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr. 9300,00 11625,00

 

Øvrige forbrugere 0 – 500 m3/år kr. 9300,00 11625,00

 

- 501 – 2.000 m3/år (2 x bidrag) kr. 18600,00 23250,00

 

- 2.001 – 5.000 m3/år (3 x bidrag) kr. 27900,00 34875,00

 

Forsyningsledningsbidragi byzone pr. ejendom (matr.nr.) kr. 3474,50 4343,10

 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.) kr. 33470,60 41838,25

 

Stikledningsbidrag pr. stk Kr. 6948,94 8686,18

 

Da det på nuværende ikke er klarlagt om Granslev Vandværk skal forsyne Rosenlundvej 1. Kan det kun ske efter

 

forhandling parterne imellem.

 

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet

 

faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af

 

grundejer ved tilslutning.

 

Forbrug over 5.000 m3 fastlægges efter forhandling.

 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag

 

svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

 

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1.

 

oktober

 

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for

 

ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

 

Vandværket aflæser vandmåler hvert år ca.1.-1. Det foregård uden gener for forbrugerene.

 

Gebyrer Excl. moms Incl. moms

 

Rykkegebyr kr. 150,00 Momsfrit

 

Rykkergebyr med lukkevarsel sendes andbefalet 250,00 Momsfrit

 

Flyttegebyr kr. 150,00 187,50

 

kr.

 

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Kr. 300,00 375,00

 

Genåbningsgebyr kr. 900,00 1125,00

 

 Vandprøver :

Batch EUDKVE-00615274
Sagsnavn Granslev Vandværk Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato 23-11-2017 08:25
Modtaget på laboratoriet 23-11-2017
Rapport (seneste rapportrevision) 30-11-2017/AR-17-CA-00615274-01
Prøvenummer 80457123
Prøve mærke Afgang vandværk
DGUnr

Komponent Resultat Enhed DL Metode
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Kimtal ved 22°C 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 22°C 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Ammonium 0,014 mg/l 0,005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) Spektrofotometri (DA)
Nitrit 0,001 mg/l 0,001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) Spektrofotometri (DA)
Nitrat < 0,3 mg/l 0,3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) Spektrofotometri (DA)
Total-P 0,048 mg/l 0,01 DS EN ISO 6878:2004,SM 22. udg. 4500-P (E) Spektrofotometri (DA)
Chlorid 35 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) Spektrofotometri (DA)
Fluorid (F) 0,18 mg/l 0,05 SM 17. udg. 4500-F­ (E) Spektrofotometri (DA)
Sulfat 51 mg/l 0,5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) Spektrofotometri (DA)
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0,85 mg/l 0,1 DS/EN 1484 Forbrænding
Jern (Fe) < 0,01 mg/l 0,01 SM 3120 ICP-OES
Mangan (Mn) < 0,002 mg/l 0,002 SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Vandtemperatur 7,8 °C DS/EN ISO 19458 Elektrometri
pH 7,6 pH DS/EN ISO 10523 Elektrometri
Ledningsevne 48 mS/m 0,1 DS/EN 27888 Elektrometri
Prøvens farve Farveløs
Prøvens klarhed Klar
Prøvens lugt Ingen
Prøvens smag Normal

 

 

Batch EUDKVE-00637421      
Sagsnavn Granslev Vandværk Forbruger      
Sagsnummer/lokalitetsnr        
Udtagningsdato 06-02-2018 13:50      
Modtaget på laboratoriet 06-02-2018      
Rapport (seneste rapportrevision) 10-02-2018/AR-18-CA-00637421-01      
Prøvenummer 80497805      
Prøve mærke Køkken      
DGUnr        
         
Komponent Resultat Enhed DL Metode
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Kimtal ved 22°C 5 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 22°C 5 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Jern (Fe) < 0,01 mg/l 0,01 SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning Ja     DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Vandtemperatur 6,5 °C   DS/EN ISO 19458 Elektrometri
pH 7,7 pH   DS/EN ISO 10523 Elektrometri
Ledningsevne 49 mS/m 0,1 DS/EN 27888 Elektrometri
Iltindhold 7,5 mg/l 0,1 DS/EN ISO 5814 Elektrometri
Prøvens farve Farveløs      
Prøvens klarhed Klar      
Prøvens lugt Ingen      
Prøvens smag Normal      

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE